วันอังคารที่ 30 เมษายน สดุดี 46:10ก “จงนิ่งเสีย”

จงนิ่งเสียและรู้เถิดว่า เราคือพระเจ้า

Q1 คุณคิดว่า “การนิ่ง” จะทำให้เรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นได้อย่างไร? (ดู สดุดี 107:28-31ประกอบ)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในชีวิต ในยามที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่เข้ามาอย่างรวดเร็วและรุนแรงเหมือนกับพายุอย่างไร?
หมายเหตุ: สดุดี 107:28-31 28 เมื่อมีความทุกข์ลำบาก เขาทั้งหลายได้ร้องทูลพระยาห์เวห์ แล้วพระองค์ทรงนำเขาออกจากความทุกข์ใจ 29 พระองค์ทรงทำให้พายุสงบลง และคลื่นทะเลก็นิ่ง 30 แล้วเขาทั้งหลายก็ยินดีเพราะมีความสงบ และพระองค์ทรงนำเขามาถึงเมืองท่าที่เขาปรารถนา 31 ให้เขาทั้งหลายขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ เพราะการอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 1 พงศ์กษัตริย์ 8-9 ลูกา 21:1-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *