วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม มัทธิว 7:24-25 “คนแบบไหน”

เพราะฉะนั้น @ทุกคนที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและ@ประพฤติตาม
ก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างบ้านของตนไว้บนศิลา

แล้วฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยว ลมก็พัดปะทะบ้านนั้น
แต่บ้านไม่ได้พังลง เพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลา

Q1 พระเยซูทรงทรงอธิบาย “คนที่มีสติปัญญา” และกำลังสร้างชีวิตเหมือนกับสร้างบ้านไว้บนศิลา คือ “คนแบบไหน”? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร? (ดู 2 ทิโมธี 3:16-17 ประกอบ)
หมายเหตุ: 2 ทิโมธี 3:16-1716 พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรม 17 เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  1 พงศ์กษัตริย์ 12-13  ลูกา 22:1-23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *