วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม เอเฟซัส 2:10 “พระประสงค์ของพระเจ้า”

เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้
ทำการดี ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เราดำเนินตาม

Q1 คำว่า “เป็นฝีพระหัตถ์” “ที่ทรงสร้างขึ้น” “ทรงจัดเตรียมไว้ก่อน” และ “เพื่อให้ทำการดี” “เพื่อให้เราดำเนินตาม” ช่วยให้เห็น “พระประสงค์ของพระเจ้า” ที่มีอยู่ในชีวิตของเราอย่างไร? (ดู โรม 8:28 ประกอบ)
Q2 อะไรคือ “พระประสงค์ของพระเจ้า” ที่พระองค์ทรงปรารถนาให้คุณ “ลงมือกระทำ” ในวันนี้? หมายเหตุ: โรม 8:28 เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  1 พงศ์กษัตริย์ 14-15  ลูกา 22:24-46

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *