วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 1 ยอห์น 4:7-8 “ความรัก”

ท่านที่รักทั้งหลาย ขอให้เรารักกันและกัน เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า
และทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้า และรู้จักพระเจ้า
ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก

Q1 คำพูดที่ว่า “ความรักมาจากพระเจ้า” “เกิดจากพระเจ้า” และ “รู้จักพระเจ้า” เกี่ยวข้องกับ “การสำแดงความรัก” ของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์อย่างไร? (ดู ยอห์น 3:16 ประกอบ)
Q2 คุณจะ “สำแดงความรัก” ของพระเจ้าที่มีต่อคุณไปยังผู้คนที่อยู่รอบๆ ข้างอย่างไร? (ดู 1 ยอห์น 3:18 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยอห์น 3:16 พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์1 ยอห์น 3:18 ลูกทั้งหลายเอ๋ย อย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้น แต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  1 พงศ์กษัตริย์ 19-20  ลูกา 23:1-25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *