คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2024 講道2024年5月5日(主日)

หัวข้อ: “เรียนรู้เพื่อไปสอน”
題目:
“受教去教導”
ข้อพระคัมภีร์: มัทธิว 28:16-20
聖經經文:馬太福音28:16-20
ผู้เทศนา: อ.กัวหมิ่นอี๋
講員:郭敏儀傳道
ผู้แปล: คุณกรรณิกา ศรีศิลปวงศ์
翻譯:蕭明華姊妹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *