วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม อิสยาห์ 43:25 “ทรยศ”

เรา เราเองคือผู้นั้น ผู้ลบล้างการทรยศของเจ้าด้วยเห็นแก่เราเองและเราจะไม่จดจำบาปของเจ้า

Q1 ลองทบทวนดูว่า ในชีวิตของคุณ มีด้านใดบ้างที่คุณ “ทรยศ” (ทำบาป) ต่อพระเจ้า? (ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง)
Q2 อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าที่คุณจะมีชัยชนะเหนือบาปนั้น และให้คุณมั่นใจว่า เมื่อพระเจ้าทรงอภัย พระองค์ไม่เคยจดจำบาปเหล่านั้น  (อ่าน 1 ยอห์น1:9 ประกอบ)
หมายเหตุ 1 ยอห์น 1:9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  2 พงศ์กษัตริย์ 1-3  ลูกา 24:1-35

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *