วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม อิสยาห์ 53:3 “ดูหมิ่นและทอดทิ้ง”

ท่านถูกดูหมิ่นและถูกทอดทิ้ง เป็นคนที่รับความเจ็บปวด
และคุ้นเคยกับความทุกข์ยาก และเป็นดั่งผู้ซึ่งคนทั้งหลายหันหน้าหนี
ท่านถูกดูหมิ่น และเราไม่ได้นับถือท่าน

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นการพยากรณ์ถึงพระเยซูคริสต์ ที่จะมีประสบการณ์ถูกสาวกและผู้คนดูหมิ่น ทอดทิ้ง และถูกตรึงบนไม้กางเขน “ประสบการณ์” ของพระเยซูคริสต์ ช่วยให้คุณเชื่อและไว้วางใจในพระองค์เมื่อต้องเผชิญหน้ากับการ “ถูกดูหมิ่น” “ถูกทอดทิ้ง” และ “ไม่ได้รับการนับถือ” อย่างไร? (ดู 1 เปโตร 2:23 ประกอบ)
Q2 คิดถึงเหตุการณ์ที่คุณ “ถูกดูหมิ่น” “ถูกทอดทิ้ง” และ “ไม่ได้รับการนับถือ” คุณรู้สึกอย่างไร และคุณตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไร?
หมายเหตุ: 1 เปโตร 2:23 เมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลย เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทรงขู่อาฆาต แต่ทรงมอบพระองค์เองไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรม


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  2 พงศ์กษัตริย์ 7-9  ยอห์น 1:1-28

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *