วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม ยอห์น 14:13-14 “อธิษฐาน”

สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น
 เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่ทางพระบุตร
@สิ่งใดที่พวกท่านขอในนามของเรา เราจะทำสิ่งนั้น

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ให้ “คำตอบ” สำหรับคำถามที่ว่า “ทำไมคริสเตียนต้องอธิษฐานขอในนามของพระเยซูคริสต์” ไว้อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 ประโยคที่ว่า “เราจะกระทำสิ่งนั้น” และ “พระบิดาจะทรงได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่” สอนคุณเกี่ยวกับ “ท่าทีในการอธิษฐาน” อย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  2 พงศ์กษัตริย์ 10-12  ยอห์น 1:29-51

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *