วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ยอห์น 15:10 “เชื่อฟังพระเจ้า”

ถ้าพวกท่าน@ประพฤติตาม@บัญญัติของเรา ท่านก็จะ@ติดสนิทอยู่กับ@ความรักของเรา
เหมือนอย่างที่เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดาและติดสนิทอยู่กับความรักของพระองค์

Q1 คำว่า “ประพฤติตาม” “บัญญัติ” “ติดสนิท” และ “ความรัก” เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตที่ “เชื่อฟังพระเจ้า” อย่างไร? (ดู ยอห์น 14:15 ประกอบ)
Q2 อะไรคือปัญหา หรืออุปสรรคที่ทำให้คุณไม่สามารถดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้า?  อธิษฐานขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า
หมายเหตุ ยอห์น 14:15 ถ้าพวกท่านรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 2 พงศ์กษัตริย์ 15-16  ยอห์น 3:1-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *