คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2024

หัวข้อ: “ได้เห็น…แต่ไม่เชื่อ”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 12:37-50
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *