วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม กาลาเทีย 1:10 “กระทำ 1 สิ่ง และ ไม่กระทำ 2 สิ่ง”

บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหา@การยอมรับจากมนุษย์หรือ@จากพระเจ้า?
ข้าพเจ้าอุตส่าห์@เอาใจมนุษย์หรือ? ถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์

Q1 เปาโลได้ให้ “หลักการ” ในการเป็น “ผู้รับใช้ (ที่ดี) ของพระคริสต์” ด้วยการกระทำ 1 สิ่ง และ ไม่กระทำ 2 สิ่ง คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำหลักการ “การกระทำ 1 สิ่ง และ ไม่กระทำ 2 สิ่ง” มาใช้ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร? (ดู 2 โครินธ์ 5:9 ประกอบ)
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 5:9 ฉะนั้นเราตั้งเป้าว่าจะอาศัยอยู่ในกายนี้ก็ดีหรือจะจากไปก็ดี เราก็จะเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัย


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: 2 พงศ์กษัตริย์ 17-18  ยอห์น 3:22-36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *