วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม เยเรมีย์ 18:6 “ดินเหนียว”

พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย เราจะทำแก่เจ้าอย่างที่ช่างปั้นหม้อนี้ทำไม่ได้หรือ?
พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ นี่แน่ะ พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ยเจ้าอยู่ในมือของเรา
อย่างดินเหนียวอยู่ในมือของช่างปั้นหม้อ

Q1 ชีวิตของเราก็เปรียบเสมือนชนชาติอิสราเอลที่เป็น “ดินเหนียว” ที่อยู่ในมือของพระเจ้าผู้เป็น “ช่างปั้น” ความจริงเรื่องนี้ช่วยให้คุณมีความเชื่อ มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตอย่างไร? (ดู อิสยาห์ 41:10 ประกอบ)
Q2 คุณอยากจะให้พระเจ้า “ปั้น” ชีวิตของคุณในด้านใดบ้าง? ใช้เวลานี้อธิษฐานขอชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่กับพระเจ้า (ดู 2 โครินธ์ 5:17 ประกอบ)
มายเหตุ: อิสยาห์ 41:10 อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้า เราจะช่วยเจ้า เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันชอบธรรมของเรา2 โครินธ์ 5:17 เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  2 พงศ์กษัตริย์ 19-21  ยอห์น 4:1-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *