วันพุธที่ 15 พฤษภาคม สดุดี 119:105 “เป็นตะเกียง”

พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์
และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์

Q1 คำว่า “พระวจนะ” “เป็นตะเกียง” “เป็นความสว่าง” “แก่เท้าของข้าพระองค์” และ “แก่ทางของข้าพระองค์” เกี่ยวข้องกับแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราอย่างไร? (ดู 2 ทิโมธี 3:16-17 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร?
หมายเหตุ: 2 ทิโมธี 3:16-1716 พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้า และเป็นประโยชน์ในการสอน การตักเตือนว่ากล่าว การแก้ไขสิ่งผิด และการอบรมในความชอบธรรม 17 เพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอย่าง


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  2 พงศ์กษัตริย์ 22-23  ยอห์น 4:31-54

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *