วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม สดุดี 31:24 “เมื่อเจอปัญหา…”

1.จงเข้มแข็ง และให้ใจของพวกท่าน2.กล้าหาญเถิดท่านทุกคนผู้3.รอคอยพระยาห์เวห์

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้สอนถึง “หลักการ” สำหรับการเผชิญหน้า กับปัญหา ความทุกข์ยากลำบาก หรือ การท้อแท้ใจอย่างน้อย 3 ประการ คือ?
Q2 คุณจะนำหลักการทั้ง 3 ประการ ไปใช้ในการเผชิญหน้ากับปัญหา ความทุกข์ยากลำบาก หรือความท้อแท้ใจที่คุณมีในชีวิตอย่างไร? (ดู 1 โครินธ์ 10:13 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 โครินธ์ 10:13 ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลาย นอกเหนือการทดลองซึ่งเคยเกิดกับมนุษย์ พระเจ้าทรงซื่อสัตย์ พระองค์จะไม่ทรงให้พวกท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้ และเมื่อถูกทดลอง พระองค์จะทรงให้มีทางออกด้วย เพื่อพวกท่านจะมีกำลังทนได้


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  1 พงศาวดาร 1-3  ยอห์น 5:30-47

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *