วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม มัทธิว 6:14-15 “ให้อภัย”

เพราะว่าถ้าพวกท่านให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์
พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์1.จะทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านด้วย
แต่ถ้าพวกท่านไม่ให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์
พระบิดาของท่าน2.จะไม่ทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านเหมือนกัน

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงให้ “เหตุผล” ที่เราควรจะ “ให้อภัย” คนอื่นอย่างน้อย 2 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้หนุนใจคุณในการที่จะให้อภัยกับคนที่กระทำผิดหรือกระทำไม่ดีต่อคุณอย่างไร? โดยเฉพาะวันนี้ซึ่งเป็นวันที่คุณต้องไปนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักร (ดู มัทธิว 5:23-24 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 5:23-2423 เพราะฉะนั้น ถ้าท่านนำเครื่องบูชามาถึงแท่นบูชาแล้ว และระลึกขึ้นได้ว่า พี่น้องมีเหตุขัดเคืองข้อหนึ่งข้อใดกับท่าน 24 จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าแท่นบูชา และกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่าน


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  1 พงศาวดาร 7-9  ยอห์น 6:25-59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *