คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2024

หัวข้อ: “พระเยซูล้างเท้าสาวก”
ข้อพระคัมภีร์: ยอห์น 13:1-17
ผู้เทศนา: อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *