วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม เอเฟซัส 4:26-27 “โกรธได้”

จะโกรธก็โกรธได้ @แต่อย่าทำบาป @อย่าให้ถึงตะวันตกแล้วยังโกรธอยู่ @อย่าให้โอกาสแก่มาร

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้สอน หรือห้ามไม่ให้เราโกรธ แต่สอนให้เราระมัดระวังเกี่ยวกับ “การโกรธ” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @ ประกอบ)
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้ใปใช้บริหารจัดการความโกรธที่คุณมีอย่างไร? (ดู ยากอบ 1:19-20 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยากอบ 1:19-20 19 พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงเข้าใจในเรื่องนี้ คือให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้าในการโกรธ 20 เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:  1 พงศาวดาร 10-12  ยอห์น 6:60-71

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *