วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม โคโลสี 4:2 “ท่าทีในการอธิษฐาน”

1.จงอุทิศตัวในการอธิษฐาน k2.จงเฝ้าระวังในเรื่องนี้3.ด้วยการขอบพระคุณ

Q1 เปาโลให้คำแนะนำเกี่ยวกับ “ท่าทีในการอธิษฐาน” อย่างไร?
Q2 คุณจะนำพระคัมภีร์ตอนนี้ไปใช้ในการพัฒนา “ชีวิตแห่งการอธิษฐาน” ของคุณอย่างไร? (ดู 1 เธสะโลนิกา 5:17-18 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1เธสะโลนิกา 5:17-1817 จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ 18 จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  1 พงศาวดาร 13-15  ยอห์น 7:1-24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *