วันพุธที่ 22 พฤษภาคม มัทธิว 28:19-20 “เป็นสาวก”

เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา
 จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์
 และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้
และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค

Q1 การเป็น “สาวก” เกี่ยวข้องกับ “การรับบัพติสมา”*** และ “การถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้” ของพระเยซูคริสต์อย่างไร? (ดู หมายเหตุ*** ประกอบ)
Q2 ถ้าคุณเป็นคริสเตียน และยังไม่รับบัพติสมา ถึงเวลาที่คุณจะแสดงออกถึงความเชื่อของคุณด้วยการตัดสินใจรับบัพติสมาหรือยัง? แต่ถ้าคุณรับบัพติสมาแล้ว ใช้เวลานี้ทบทวนความเชื่อของคุณ และการถือรักษาคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่มีอยู่ในชีวิตของคุณ ขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า
หมายเหตุ: การรับบัพติสมา*** เป็นพิธีหนึ่งที่แสดงออกถึง การมีประสบการณ์ร่วมกับพระเยซูคริสตในการตาย การถูกฝัง และการเป็นขึ้นมาจากความตาย เหมือนใน ฟีลิปปี 3:10-11 ที่บอกว่า 10 ข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์ และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดช เนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์นั้น และร่วมทุกข์กับพระองค์ คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ 11 ถ้าเป็นไปได้ข้าพเจ้าก็จะได้เป็นขึ้นมาจากความตายด้วย


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  1 พงศาวดาร 16-18  ยอห์น 7:25-53

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *