วันพฤหัสดีที่ 23 พฤษภาคม 1 ทิโมธี 4:14ก “ของประทาน”

อย่าละเลยของประทานที่มีอยู่ในตัวท่าน

Q1 อะไรคือ “ความรู้” “ความสามารถ” “ของประทาน” ที่พระเจ้าทรงโปรดประทานไว้ในชีวิตของคุณ?
Q2 คุณจะพัฒนา “ความรู้” “ความสามารถ” “ของประทาน” ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างไร? (ดู 1 ทิโมธี 4:7-8 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 ทิโมธี 4:7-87 อย่าเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้า และเรื่องเล่าที่ไร้สาระ แต่จงฝึกตนในทางพระเจ้า 8 เพราะถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกด้าน เพราะมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคต


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  1 พงศาวดาร 19-21 ยอห์น 8:1-30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *