วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม ฮีบรู 12:1 “ชีวิตที่เติบโต”

เพราะฉะนั้น เมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้ว
ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น 
ขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ข้างหน้าเรา

Q1 คำว่า “ละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่” “บาปที่เกาะแน่น” “วิ่งแข่ง” “ความทรหดอดทน” และ “อยู่ข้างหน้าเรา” เกี่ยวข้องกับ “การมีชีวิตที่เติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ” อย่างไร? (ดู 1 โครินธ์ 9:26-27 ประกอบ)
Q2 ลองทบทวนชีวิตของคุณว่า มีสิ่งใดที่เป็นตัวถ่วงการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ อธิษฐานขอกำลังจากพระเจ้าในการที่จะละทิ้งสิ่งเหล่านั้น (ดู มัทธิว 16:24 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 โครินธ์ 9:26-27 26 ดังนั้นข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยไม่มีเป้าหมาย ข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้เหมือนอย่างนักมวยที่ชกลม 27 แต่ข้าพเจ้าทุบตีร่างกายและควบคุมมันไว้ เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว ตัวเองกลับเป็นคนที่ใช้การไม่ได้มัทธิว 16:24  พระเยซูจึงตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่า “ถ้าใครต้องการจะติดตามเรา ให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง รับกางเขนของตนแบกและตามเรามา


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี 1 พงศาวดาร 22-24  ยอห์น 8:31-59

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *