วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม ฟีลิปปี 1:20 “คาดหมายและหวังว่า”

ข้าพเจ้าคาดหมายและหวังว่า 1.จะไม่ได้รับความละอายใดๆ เลย
แต่โดย2.ความกล้าหาญอย่างยิ่ง พระคริสต์จะทรงได้รับ3.การยกย่องสรรเสริญ
ในร่างกายของข้าพเจ้าในเวลานี้ดังเช่นที่เคยได้ตลอดมา 4.ไม่ว่าจะโดยชีวิตหรือความตาย

Q1 อะไรคือ “ความคาดหมาย” และ “ความหวัง” ของเปาโล?
Q2 “ความปรารถนา” และ “ความหวัง” ของเปาโลเป็นแบบอย่างสำหรับคุณในการตั้ง “เป้าหมาย” ในชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณอย่างไร?  (ดู สดุดี 150:6 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 150:6 จงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระยาห์เวห์ สรรเสริญพระยาห์เวห์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  1 พงศาวดาร 28-29  ยอห์น 9:24-41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *