วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม ฮีบรู 11:8 “ความเชื่อ”

@โดยความเชื่อ เมื่ออับราฮัมได้รับ@การทรงเรียก
ให้ออกเดินทางไปยังที่ที่ท่านจะรับเป็นมรดก
ท่านก็เชื่อฟังและเดินทางออกไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน

Q1 อะไรคือ สาเหตุสำคัญที่ทำให้อับราฮัมเชื่อฟัง และกระทำตามทุกอย่าง? (สังเกตคำหลัง µ ดู ปฐมกาล 12:1-4 ประกอบ)
Q2 คุณจะมีชีวิตเหมือนกับของอับราฮัมในการเชื่อฟังและติดตามพระเจ้าอย่างไร? (ดู ยอห์น 10:27 ประกอบ)
หมายเหตุ: ปฐมกาล 12:1-4 1 พระยาห์เวห์ตรัสแก่อับรามว่า “เจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้า จากญาติพี่น้องของเจ้า จากบ้านบิดาของเจ้า ไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้า 2เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่ เราจะอวยพรเจ้า จะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โต แล้วเจ้าจะเป็นพร 3เราจะอวยพรคนที่อวยพรเจ้า เราจะสาปคนที่แช่งเจ้า บรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า” 4ฝ่ายอับรามก็ไปตามพระดำรัสของพระยาห์เวห์ โลทก็ไปด้วย เมื่ออับรามออกจากเมืองฮารานนั้นท่านมีอายุได้ 75 ปียอห์น 10:27 แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นก็ตามเรา


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  2 พงศาวดาร 1-3 ยอห์น 10:1-21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *