วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 1 ยอห์น 4:16 “ความรัก”

ฉะนั้นเราจึงรู้ และวางใจในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา @พระเจ้าทรงเป็น
ความรัก และผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้า และ@พระเจ้าก็ทรงอยู่ในคนนั้น

Q1 “การรู้จักและเชื่อในพระเจ้า” มีผลทำให้เรา “รักผู้อื่น” ได้ง่ายขึ้นอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @ ประกอบ)
Q2 ใครคือบุคคลที่คุณรู้จัก และไม่สามารถที่จะสำแดงความรักต่อเขาได้ พระคัมภีร์ตอนนี้จะช่วยให้คุณก้าวข้ามความไม่ชอบ จนสามารถสำแดงความรักต่อบุคคลนั้นได้อย่างไร? (ดู โคโลสี 3:13-14 ประกอบ)
หมายเหตุ: โคโลสี 3:13-1413 จงอดทนต่อกันและกัน และถ้าใครมีเรื่องราวต่อกัน ก็จงให้อภัยกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านอย่างไร ท่านก็จงทำอย่างนั้นด้วย 14 แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด ความรักผูกพันทุกสิ่งไว้อย่างสมบูรณ์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  2 พงศาวดาร 4-6  ยอห์น 10:22-42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *