วันพุธที่ 29 พฤษภาคม กันดารวิถี 14:18 “รัก & ยุติธรรม”

พระยาห์เวห์1.กริ้วช้า 2.ทรงอุดมด้วยความรักมั่นคง
และ3.ทรงยกโทษบาปและการทรยศ 4.แต่กระนั้นก็ไม่ละเว้นการลงโทษ
ให้บาปของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานสามถึงสี่ชั่วอายุคน

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกถึง “พระลักษณะของพระเจ้า” อย่างน้อย 4 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คิดถึง “ความรัก” และ “ความยุติธรรม” ที่พระเจ้าทรงกระทำในชีวิตของคุณ  อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความดีงามเหล่านั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  2 พงศาวดาร 7-9  ยอห์น 11:1-27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *