วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม ยอห์น 11:43-44  “การอัศจรรย์”

เมื่อตรัสอย่างนั้นแล้ว พระองค์ทรง@ร้องเสียงดังว่า “ลาซารัส ออกมาเถิด”
@คนตายนั้นก็ออกมา มีผ้าพันมือและเท้า และที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่ด้วย
พระเยซู@ตรัสกับพวกเขาว่า “จงแกะผ้าที่พันออกแล้วปล่อยเขาเถิด”

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงกระทำ “การอัศจรรย์” ในชีวิตของลาซารัสอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 พระเจ้าทรงทำ “การอัศจรรย์” และก่อให้เกิด “การเปลี่ยนแปลง” ในชีวิตของคุณอย่างไร? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีๆ เหล่านั้น (ดู ฮีบรู 2:4 ประกอบ)
หมายเหตุ: ฮีบรู 2:4 ทั้งนี้พระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยโดยหมายสำคัญ การอัศจรรย์ และการอิทธิฤทธิ์ต่างๆ นานา และโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระประสงค์ของพระองค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี 2 พงศาวดาร 10-12 ยอห์น 11:28-57

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *