วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม ยากอบ 1:21 “พระวจนะของพระเจ้า”

เพราะฉะนั้นจงขจัดความโสมมทุกอย่างและความชั่วที่มีอยู่ดาษดื่น
และด้วยใจที่สุภาพอ่อนโยนจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้น
ซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของพวกท่านให้รอดได้

Q1 ในชีวิตของคุณยังสิ่งใดบ้างที่เป็น “ความโสมม” “ความชั่ว” และกำลังนำพาชีวิตของคุณไปสู่ความตาย? ลองเขียนออกมาสัก 2 อย่าง
Q2 คุณจะนำ “พระวจนะของพระเจ้า” มาจัดการกับ “ความโสมม” “ความชั่ว” ให้หมดไปจากชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู สดุดี 119:11 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 119:11 ข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี 2 พงศาวดาร 13-14 ยอห์น 12:1-26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *