วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 1 ทิโมธี 1:12 “การรับใช้”

ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
1.ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพเจ้าไว้ใจได้
2.จึงทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้ทำพันธกิจของพระองค์

Q1 พระเจ้าทรงมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของเปาโลในฐานะ “อัครทูต” ที่กำลังทำงานแทนพระองค์อย่างไร?
Q2 คำพูดที่ว่า “ถือว่าเป็นคนสัตย์ซื่อ” หนุนใจคุณในการรับใช้พระเจ้าในบทบาทต่างๆ อย่างไร? (ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตคริสเตียน การประกาศ การเป็นผู้นำกลุ่มเซล เป็นครูรวีฯ เป็นมัคนายก เป็นหัวหน้าแผนกต่างๆ เป็นผู้รับใช้เต็มเวลา)


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  2 พงศาวดาร 17-18  ยอห์น 13:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *