วันอังคารที่ 4 มิถุนายน มัทธิว 18:21-22 “ยกโทษ”

ขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า @ข้าพระองค์ควรยกโทษ
ให้พี่น้องที่ทำผิดต่อข้าพระองค์สักกี่ครั้ง? ถึงเจ็ดครั้งเชียวหรือ?”

พระเยซูตรัสตอบเขาว่า @“เราไม่ได้บอกท่านว่าเจ็ดครั้งแต่เจ็ดสิบครั้งคูณเจ็ด

Q1 อะไรคือ “ความแตกต่าง” ระหว่างท่าทีในการยกโทษให้กับพี่น้องที่กระผิดของเปโตร และของพระเยซูคริสต์?  (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณจะนำ “ท่าทีในการยกโทษ” ให้กับผู้อื่นของพระเยซูคริสต์ ไปใช้ในชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู โรม 12:20-21 ประกอบ)
หมายเหตุ: โรม 12:20-2120 แต่ว่า “ถ้าศัตรูของท่านหิว จงให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้น้ำเขาดื่ม เพราะว่าการทำเช่นนั้น จะทำให้เขารู้สึกตัวและกลับมาคืนดี” 21 อย่าให้ความชั่วชนะเราได้ แต่จงชนะความชั่วด้วยความดี


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี 2 พงศาวดาร 21-22 ยอห์น 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *