วันพุธที่ 5 มิถุนายน ปัญญาจารย์ 3:1 “มีวาระสำหรับทุกสิ่ง”

มีฤดูกาลสำหรับทุกสิ่ง และมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์

Q1 ทบทวนชีวิตของคุณในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีอะไรบ้างที่เป็น “สิ่งที่ดี” (เป็นความสุข ความชื่นชมยินดี)และมีอะไรบ้างที่เป็น “สิ่งที่ไม่ดี” (เป็นความทุกข์ ความโศกเศร้า)? ลองเขียนออกมาอย่างละ 3 เรื่อง
Q2 ไม่ใช่เรื่องยากที่คุณจะขอบคุณพระเจ้า และยอมรับสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต แต่พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้คุณ “ยอมรับสิ่งที่ไม่ดี” สิ่งที่เป็นความทุกข์ยากที่เข้ามาในชีวิตของคุณอย่างไร?  (ดู ฟีลิปปี 4:12-13 ประกอบ)
หมายเหตุ: ฟีลิปปี 4:12-1312 ข้าพเจ้ารู้จักความขาดแคลนและรู้จักความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าในกรณีใดหรือในทุกกรณี ข้าพเจ้าได้เรียนรู้เคล็ดลับในการเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยาก ความอุดมสมบูรณ์และความขัดสนแล้ว 13ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี 2 พงศาวดาร 23-24 ยอห์น 15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *