วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน สดุดี 100:5 “ประเสริฐ”

เพราะพระยาห์เวห์ประเสริฐ 1.ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
และ2.ความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกถึง “ความประเสริฐ” (ความดีงาม) ของพระเจ้าอย่างน้อย 2 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 ลองคิดทบทวนดูว่า พระเจ้าทรง “ประเสริฐ” (สำแดงความดีงาม) ในชีวิตของคุณอย่างไร? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านั้น


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  2 พงศาวดาร 25-27 ยอห์น 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *