วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน เอเฟซัส 5:8 “แต่บัดนี้….”

เพราะเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่าง
ในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตอย่างคนของความสว่าง

Q1 “เมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นความมืด” สะท้อนให้เห็นถึง “การดำเนินชีวิตของคุณก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้า” และ “แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้า” สะท้อนให้เห็นถึง “การดำเนินชีวิตในปัจจุบันในฐานะคริสเตียน” ลองเขียนถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณสัก 3 สิ่ง
Q2 “จงดำเนินชีวิตอย่างคนของความสว่าง” จะเป็น “เป้าหมายหลัก” ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของคุณอย่างไร? (ดู 1 ทิโมธี 4:12 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 ทิโมธี 4:12 อย่าให้ใครหมิ่นประมาทความอ่อนวัยของท่าน แต่จงเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้เชื่อ ทั้งในด้านวาจาและการประพฤติ ทั้งในด้านความรัก ความเชื่อ และความบริสุทธิ์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี 2 พงศาวดาร 28-29 ยอห์น 17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *