วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน สดุดี 1:3 “เขาเป็นเหมือน…”

เขาเป็นเหมือน1.ต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ 2.ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล
3.และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง 4.ทุกอย่างที่เขาทำก็จำเริญขึ้น

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้เปรียบเทียบถึง “คุณลักษณะ” ของคนที่เชื่อพระเจ้าอย่างน้อย
4 ประการ คืออะเไรบ้าง?
Q2 คำว่า “เขาเป็นเหมือน….” และ “คุณลักษณะทั้ง 4 ประการ” หนุนใจคุณในการรักษา การดำเนินชีวิตคริสเตียนท่ามกลางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอย่างไร? (ดู มัทธิว 11:29 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 11:29 จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อม และจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพัก


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี 2 พงศาวดาร 32-33  ยอห์น 18:19-40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *