คำเทศนา วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024

หัวข้อ: “การให้ด้วยใจกว้างขวาง”
ข้อพระคัมภีร์: เนหะมีย์ 5:1-19
ผู้เทศนา: คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *