วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน ฮีบรู 11:5 “เอโนค”

โดยความเชื่อ เอโนคจึงถูกรับขึ้นไป1.เพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตาย
ไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้ว
เพราะก่อนที่จะรับท่านขึ้นไปนั้น ท่านได้รับการรับรองแล้วว่า 2.ท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า

Q1 “ความเชื่อ” ที่เอโนคมีในพระเจ้า ส่งผลอย่างน้อย 2 ประการในชีวิตของท่าน คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะดำเนินชีวิตในความเชื่อเหมือนกับเอโนคได้อย่างไร? (ดู ฮีบรู 11:1-2 ประกอบ)
หมายเหตุ: ฮีบรู 11:1-21 ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น 2 โดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อนจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้า


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี 2 พงศาวดาร 34-36 ยอห์น 19:1-27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *