วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2 เปโตร 3:9 “พระประสงค์ของพระเจ้า”

องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์
ตามที่บางคนคิดนั้น แต่ทรงอดทนกับพวกท่าน
1.พระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลย 2.แต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่

Q1 เปโตรได้บอกถึง “พระประสงค์ของพระเจ้า” ในการส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์ 2 ประการ คืออะไรบ้เาง?
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้ “พระประสงค์ของพระเจ้า” (ข่าวดีเรื่องพระเยซูคริสต์) สำเร็จในชีวิตของ “คนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า” ที่อยู่รอบๆ ตัวคุณอย่างไร? (ดู โรม 10:17 ประกอบ)
หมายเหตุ: โรม 10:17 ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอสรา 1-2 ยอห์น 19:28-42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *