วันพุธที่ 12 มิถุนายน ลูกา 12:34 “ห่างไกล”

เพราะว่าทรัพย์สมบัติของพวกท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย

Q1 ทรัพย์สมบัติ ความร่ำรวย “ไม่ใช่ความผิดบาป” แต่ทรัพย์สมบัติ ความร่ำรวยอาจจะทำให้ใจของเราอยู่ “ห่างไกล” จากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไร? (ดู 1 ทิโมธี 6:10 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังเตือนคุณในเรื่อง “ความร่ำรวย” และ “การเป็นสาวก” อย่างไร? (ดู ลูกา 16:13 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 ทิโมธี 6:10 เพราะว่าการรักเงินทองเป็นรากเหง้าของความชั่วทั้งหมด ความโลภเงินทองนี้ที่ทำให้บางคนหลงไปจากความเชื่อ และตรอมตรมด้วยความทุกข์มากมายลูกา 16:13 ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่ง และจะรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  เอสรา 3-5  ยอห์น 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *