วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน ยากอบ 4:14 “หมอกชีวิต”

แต่ท่าน@ไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้ ชีวิตของพวกท่านเป็นเหมือนอะไร?
ก็เป็น@เหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็@จางหายไป

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้เตือนสติเกี่ยวกับ “ชีวิต” “ความตาย” และ “วันเวลา” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง@)
Q2 ถ้าแบ่งช่วงชีวิตออกเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 20 ปี ตอนนี้ชีวิตของคุณอยู่ตรงไหน คุณมีเวลาเหลืออีกเท่าไร? (ลองระบายสีทับในช่องเวลา) คุณจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่วันนี้ ก่อนที่หมอกชีวิตจะจางหายไปอย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอสรา 6-8  ยอห์น 21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *