วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน ยอห์น 13:35 “ฉันเป็นคริสเตียน”

ถ้าท่านรักกันและกัน ดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเรา

Q1 คนที่ไม่เชื่อในพระเจ้า จะรู้และทราบได้อย่างไรว่า “เราเชื่อพระเจ้า” “เราเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์” แม้เราจะไม่มีโอกาสได้พูดว่า “ฉันเป็นคริสเตียน”? (สังเกตคำหลังคำว่า “ถ้า”)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้จะเป็นจริงในชีวิตของคุณได้อย่างไร? (ดู 1 ยอห์น 3:17 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 ยอห์น 3:17 แต่ถ้าใครมีทรัพย์สมบัติในโลกนี้ และเห็นพี่น้องของตนขัดสนแล้วยังไม่เปิดใจช่วยเขา ความรักของพระเจ้าจะดำรงอยู่ในคนนั้นได้อย่างไร?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  เอสรา 9-10   กิจการ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *