วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน ยอห์น 6:68 “ละทิ้งความเชื่อ”

ซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์ว่า “@องค์พระผู้เป็นเจ้า
พวกข้าพระองค์จะจากไปหาใครได้? พระองค์@ทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์

Q1 คำพูดของเปโตรสะท้อนให้เห็นถึง “ความคิด” และ “ความเชื่อ” ของเขาที่มีต่อพระเยซูคริสต์อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณเคยคิดว่า จะละทิ้งความเชื่อ และเลิกติดตามพระเยซูคริสต์ไหม? ถ้าเคย อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณคิดแบบนั้น? และอะไรเป็นสาเหตุที่ยังทำให้คุณไม่ละทิ้งพระองค์ แต่ยังติดตามพระเยซูอยู่จนถึงวันนี้?


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เนหะมีย์ 7-9 กิจการ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *