วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2 โครินธ์ 6:4 “ผู้รับใช้ของพระเจ้า”

แต่เรา1.แสดงตัวเป็นคนปรนนิบัติของพระเจ้าในทุกทาง
2.โดยมีความทรหดอดทนเป็นอย่างมาก ในความยากลำบาก ความลำเค็ญในเหตุวิบัติ

Q1 แม้ว่าเปาโลจะต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ยาก ความขัดสน และความวิบัติต่างๆ แต่ท่านยังยืนหยัดในฐานะ “ผู้รับใช้ของพระเจ้า” ได้ โดยยึดหลักการ 2 ประการ คืออะไร้าง?
Q2 เราทุกคนล้วนเป็น “ผู้รับใช้ของพระเจ้า” คุณก็เช่นกัน คุณจะใช้หลักการของเปาโลในการรักษาชีวิตของคุณในฐานะ “ผู้รับใช้ของพระเจ้า” ที่พระเจ้าพอพระทัยอย่างไร? (ดู มัทธิว 10:32-33 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว10:32-3332 เพราะฉะนั้นทุกคนที่จะรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะรับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ 33 แต่ผู้ใดจะไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์ เราก็จะไม่ยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักตร์พระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์ด้วย


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เนหะมีย์ 10-11 กิจการ 4:1-22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *