วันพุธที่ 19 มิถุนายน สดุดี 147:3 “บาดแผลในชีวิต”

พระองค์ทรงรักษาคนที่ใจแตกสลาย และทรงพันแผลให้เขา

Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้สะท้อนให้เห็นถึง “ความรัก” “พระเมตตาคุณ” และ “ความเข้าอกเข้าใจ” ของพระเจ้าที่มีต่อ “คนที่มีบาดแผลในชีวิต” อย่างไร? (ดู สดุดี 51:17 ประกอบ)
Q2 คุณมีเรื่องราวใดในชีวิตที่เป็น “บาดแผล” ไม่ว่าจะเพิ่งเกิดขึ้น หรือ เกิดมานานแล้วก็ตาม อธิษฐานมอบบาดแผลเหล่านั้นไว้กับพระเจ้า ขอการรักษาจากพระเจ้าผู้ทรงรักคุณอย่างมากมาย
หมายเหตุ: สดุดี 51:17 เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงปรารถนาคือจิตใจที่แตกสลาย ใจที่แตกสลายและสำนึกผิดนั้น ข้าแต่พระเจ้า พระองค์จะไม่ทรงดูถูก


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เนหะมีย์ 12-13 กิจการ 4:23-37

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *