วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 1 เธสะโลนิกา 4:11 “การอยู่ในสังคม”

และจงตั้งเป้าว่า1.จะอยู่อย่างสงบ 2.และทำกิจธุระส่วนของตน
3.และทำงานด้วยมือของตนเอง เหมือนอย่างที่เรากำชับท่านแล้ว

Q1 เปาโลได้ให้ “หลักการ” ในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมส่วนรวมอย่างน้อย 3 ประการคืออะไรบ้าง?
Q2 สังคมปัจจุบันเต็มไปด้วยความขัดแย้ง และการเห็นแก่ตัว คุณจะนำ “หลักการ” ของเปาโลไปใช้ เพื่อคุณจะมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้อย่างไร? (ดู 1 โครินธ์ 10:24 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 โครินธ์ 10:24 อย่าให้ใครเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  เอสเธอร์ 1-2 กิจการ 5:1-16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *