วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน ลูกา 15:7 “มีความปรีดี”

เราบอกท่านทั้งหลายว่า ในทำนองเดียวกัน
จะมีความชื่นชมยินดีในสวรรค์@เรื่องคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่
มากกว่าเรื่องคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ยอมกลับใจ

Q1 พระเยซูคริสต์ทรงพูดถึง “สิ่ง” ที่ทำให้บนแผ่นดินสวรรค์ “มีความปรีดี” คือ? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณจะมีส่วนทำให้ผู้คนที่คุณรู้จัก กลับใจใหม่และต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด และ “มีความปรีดี” ในแผ่นดินสวรรค์ได้อย่างไร? (ดู มัทธิว 9:37-38 ประกอบ)
หมายเหตุ: มัทธิว 9:37-3837 แล้วพระองค์ตรัสกับสาวกทั้งหลายของพระองค์ว่า “ข้าวที่ต้องเกี่ยวนั้นมีมากนักหนา แต่คนงานยังน้อยอยู่ 38 เพราะฉะนั้นท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของนา ให้ทรงส่งคนงานมาเก็บเกี่ยวพืชผลของพระองค์”


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอสเธอร์ 3-5 กิจการ 5:17-42

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *