วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 1 โครินธ์ 1:18 “เรื่องไม้กางเขน”

เพราะว่าคนทั้งหลายที่กำลังจะพินาศก็เห็นว่าเรื่องกางเขนเป็นเรื่องโง่
แต่เราที่กำลังจะรอดเห็นว่าเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้า

Q1 ทำไมคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า จึงมองการตายบนไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เป็น “เรื่องโง่”? (ดู กิจการ 17:18 ประกอบ)
Q2 การตายบน “ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์” เป็นเรื่อง “ฤทธานุภาพของพระเจ้า” ในชีวิตของคุณอย่างไร? อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่คุณได้รับจากพระเจ้า
หมายเหตุ: กิจการ 17:18 ปรัชญาเมธีบางคนในพวกเอปิคูเรียนและในพวกสโตอิกก็มาพบท่าน บางคนกล่าวว่า “คนเก็บเศษความรู้เล็กๆ น้อยๆ นี้กำลังจะพูดเรื่องอะไร” บางคนกล่าวว่า “ดูเหมือนเขาเป็นคนนำพระต่างประเทศเข้ามาเผยแพร่” เพราะเปาโลประกาศเรื่องพระเยซูและการเป็นขึ้นจากตาย


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี  เอสเธอร์ 9-10  กิจการ 7:1-22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *