สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 2024  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์ สุนทรนันท์         
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณอัจฉรา ลิยะวราคุณ       
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม              
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณรพีพรรณ อึ้งสายเชื้อ คุณกอมณี ชาวเมืองแมน  
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

ใคร่ครวญพระวจนะ : “มัทธิว 7:7”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ก๊อก ก๊อก อย่าลืมว่าพระเยซู เมื่อได้มอง ข้าจะรักและบูชา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :เนหะมีย์ 6:1-19” คุณอัจฉรา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวิทย์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เปลี่ยน”      
เทศนา : “สำเร็จได้ก็เพราะพระเจ้า” เนหะมีย์ 6:1-19”  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ชิดกางเขน”   
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *