วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน สดุดี 54:4 “การช่วยกู้

ดูเถิด พระเจ้าทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ข้าพเจ้าองค์เจ้านายทรงอยู่กับบรรดาผู้ค้ำจุนชีวิตของข้าพเจ้า

Q1 คำว่า “ผู้อุปถัมภ์” “ผู้ค้ำจุน” สะท้อนให้เห็นถึง “การช่วยกู้” ของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของผู้เขียนสดุดีอย่างไร?  (ดู สดุดี 54:7 ประกอบ)
Q2 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ อธิษฐานขอการช่วยกู้จากพระเจ้าสำหรับ “เรื่องที่เป็นปัญหา” ในชีวิตของคุณ (ดู อิสยาห์ 41:17 ประกอบ)
หมายเหตุ:  สดุดี 54:7 เพราะพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากความทุกข์ยากทั้งสิ้น และดวงตาของข้าพระองค์มองเห็นพวกศัตรูแพ้อิสยาห์ 41:17 คนจนและคนขัดสนแสวงหาน้ำ แต่ไม่พบ และลิ้นของเขาก็แห้งผากด้วยความกระหาย เรา ยาห์เวห์ จะตอบพวกเขาเอง เรา พระเจ้าของอิสราเอลจะไม่ทอดทิ้งเขา


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี โยบ 1-2 กิจการ 7:23-43

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *