วันอังคารที่ 25 มิถุนายน มัทธิว 5:3 “ยากจน”

คนที่ยากจน**ด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลาย

Q1 ลองทบทวนดูว่า ในชีวิตของคุณยังมีชีวิตด้านใดบ้างที่ยัง “ยากจน”**ฝ่ายจิตวิญญาณ และต้องการการช่วยเหลือ การเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า? ลองเขียนออกมาสัก 2 เรื่อง (ดู หมายเหตุ ประกอบ)
Q2 คุณจะเริ่มต้นแก้ไขส่วนที่ยังยากจนฝายจิตวิญญาณในชีวิตของคุณอย่างไร? และจะเริ่มต้นลงมือทำเมื่อไร? หมายเหตุ: “ยากจน”** ไม่ได้หมายถึง “ชีวิตที่มีความยากลำบาก” หรือ “การมีทรัพย์สินเงินทองน้อย” หรือ “เป็นหนี้” แต่หมายถึง “การขาดแคลน” คล้ายๆ กับคนยากจนที่ขาดแคลน ไม่มีอาหารจะรับประทาน


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี โยบ 3-4  กิจการ 7:44-60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *