วันพุธที่ 26 มิถุนายน  มัทธิว 15:8  “ให้เกียรติแต่ปาก แต่ใจนั้นห่างไกล”

ชนชาตินี้ให้เกียรติเราแต่ปาก ใจของพวกเขาห่างไกลจากเรา

Q1 “ให้เกียรติเราแต่ปาก แต่ใจของพวกเขาห่างไกล” มีความหมายใกล้เคียงกับสุภาษิตที่ว่า “ปากว่าตาขยิบ”** อย่างไร?
Q2 คุณจะให้เกียรติพระเจ้า ทั้งคำพูด ทั้งการกระทำ และท่าทีในใจได้อย่างไร?(ดู โคโลสี 3:17 ประกอบ)
หมายเหตุ: “ปากว่าตาขยิบ” หมายถึง การพูดอย่างหนึ่งแต่กระทำอีกอย่างหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่พูด เช่น ดูเจ้าหน้าที่คนนั้นสิปากก็ว่าตนเองเป็นคนซื่อสัตย์ทำงานตามหน้าที่ แต่พอมีคนเสนอให้สินบนเขาก็รับอย่างหน้าตาเฉยปากว่าตาขยิบชัดๆโคโลสี 3:17 ‘และเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติ จงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดา โดยทางพระองค์ ‘


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี โยบ 5-7  กิจการ 8:1-25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *