วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน เยเรมีย์ 6:16 “ทางดี”

พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า “จงยืนที่ถนนและมองให้ดี และถามหาทางโบราณนั้น
ว่าทางดีอยู่ที่ไหน @แล้วจงเดินในทางนั้น
และให้จิตใจของเจ้าได้ความสงบแต่เขาทั้งหลายกล่าวว่า ‘เราจะไม่เดินในทางนั้น’

Q1 การรู้ว่า “ทางที่ดี” สำหรับการดำเนินชีวิต “เป็นสิ่งที่ดี” แต่ “สิ่งที่จำเป็น” มากกว่านั้นคือสิ่งใด? (สังเกตคำหลังv และ ดู ยากอบ 4:17 ประกอบ)
Q2 พระเจ้ากำลังเตือนสติคุณผ่านคำพูดที่ว่า “ฉันจะไม่เดินในนั้น (ทางดี)” อย่างไร? (ดู สุภาษิต 14:12 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยากอบ 4:17  เพราะฉะนั้น คนที่รู้ว่าอะไรเป็นความดีที่ต้องทำ แต่ไม่ได้ทำ คนนั้นจึงมีบาปสุภาษิต 14:12 มีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูก แต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณา


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี โยบ 8-10 กิจการ 8:26-40

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *